Elektroniczne wnioski KRS

20 kwietnia 2021

Od 1 lipca 2021 r. oprócz przepisów o Prostej Spółce Akcyjne, mają wejść w życie zapowiadane zmiany odnośnie dalszej informatyzacji Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany te obejmują wprowadzenia elektronicznych wniosków do KRS-u. Ich wprowadzenie będzie oznaczać całkowitą rezygnację z papierowych formularzy, na rzecz tych elektronicznych. Zmiany te są o tyle istotne, gdyż osoby podpisujące wnioski będą musiały posiadać profil zaufany e-PUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wnioski składane w formie papierowej nie będą podlegać rozpoznaniu. Dla osób nieposiadających profilu zaufanego, będzie istniała możliwość skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.

 

Zmiany w sposobie składania dokumentów do KRS-u będą także dotyczyć aktów notarialnych. Dotychczas trzeba było składać oryginały aktów lub ich wypisy do akt rejestrowych, a od lipca będzie możliwość jedynie wskazania numeru aktu repozytorium. Od 2018 r. funkcjonuje Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym przechowywane są wypisy i wyciągi aktów notarialnych. Właśnie dzięki Centralnemu Repozytorium zniknie konieczność składania papierowych aktów notarialnych.

 

Jednocześnie cała korespondencja pomiędzy wnioskodawcami, a Krajowym Rejestrem Sądowym ma odbywać się tylko za pośrednictwem Internetu. Oznacza to, że nie będziemy otrzymywać już papierowych wersji postanowień o wpisie, a jedynie elektronicznie wersje tych postanowień. Zmiany te mają przyspieszyć proces załatwiania spraw w KRS-ie, gdyż obecnie ten proces liczony jest w miesiącach.

 

Pomimo zapowiadanych zmian w sposobie składania wniosków, należy się spodziewać, że zmiany te nie zostaną wdrożone bezproblemowo. Obecne doświadczenia z informatyzacją KRS-u m.in. wprowadzenie elektronicznych odpisów pełnych spółek czy działanie systemu S24, sugeruje, że początkowo składanie wniosków elektroniczne nie będzie w żaden sposób działać. Trzeba też mieć nadzieję, że ustawodawca w ostatniej chwili nie przesunie znowu terminu wejścia w życie tychże zmian. Termin wejścia w życie elektronicznych wniosków do KRS-u był wielokrotnie przekładny, a ostatni termin zakładał dzień 1 marca 2021 r.