Regulacja DLT w Szwajcarii

20 lutego 2021

W lutym 2021 r. weszły w życie w Szwajcarii pierwsze w Europie uregulowania dotyczące DLT. DLT – Distributed Ledger Technology, to technologia rozproszonej bazy danych, której rejestry są replikowane, współdzielone i zsynchronizowane w ramach konsensusu różnych, rozproszonych geograficznie, osób, firm lub instytucji. Pojęcie to ściśle wiąże się pojęciem blockchain, technologii stosowanej obecnie w kryptowalutach.

Ustawa wprowadziła pojęcie niecertyfikowanych papierów wartościowych. Papier wartościowy niecertyfikowany, jest papierem wartościowym w formie elektronicznej (zdematerializowanej). Papier wartościowy niecertyfikowany powstaje i istnieje zgodnie z zapisem w księdze papierów wartościowych niecertyfikowanych, która jest prowadzona przez dłużnika. Księga ta musi zawierać liczbę, nominał i wierzycieli niecertyfikowanych papierów wartościowych.

Aby system DLT mógł zostać uznany za niecertyfikowany rejestr papierów wartościowych, musi spełniać co najmniej cztery następujące wymogi prawne:

  1. Uprawnienie do dysponowania: Posiadacz zarejestrowanego niecertyfikowanego papieru wartościowego (posiadacz tokena) musi mieć prawo do dysponowania wpisami w rejestrze lub swoimi tokenami. To prawo do dysponowania musi być nie tylko przyrzeczone w umowie, ale również zagwarantowane technicznie.
  2. Integralność: Integralność rejestru niecertyfikowanych papierów wartościowych musi być chroniona przed nieuprawnionymi zmianami, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. W projekcie ustawy jako przykład podano wspólne administrowanie rejestrem niecertyfikowanych papierów wartościowych przez kilka niezależnych podmiotów. Przykład ten jest dostosowany do systemów DLT.
  3. Przejrzystość: Zarejestrowany niecertyfikowany papier wartościowy poprzedzony jest umową między stronami, że zarejestrowany niecertyfikowany papier wartościowy może być przenoszony i dochodzony wyłącznie za pośrednictwem rejestru niecertyfikowanych papierów wartościowych. Treść prawa „udokumentowanego” przez zarejestrowany niecertyfikowany papier wartościowy, jak również jego funkcjonalność, muszą być jasno sformułowane i udostępnione wszystkim zainteresowanym albo w samym systemie DLT, albo poprzez link, do którego dostęp można uzyskać za pośrednictwem systemu DLT.
  4. Niezależny dostęp: Posiadacz tokena musi być zawsze w stanie przeglądać i sprawdzać odnoszące się do niego informacje i wpisy w rejestrze bez ingerencji osoby trzeciej.

Obrót papierami wartościowymi DLT ma odbywać się za pośrednictwem DLT Trading Facility, którą mają świadczyć usługi obrotu papierami wartościowymi DLT na zasadach komercyjnych.

Podobnie jak istniejące systemy obrotu, DLT Trading Facility mogą umożliwiać handel wielostronny, tj. jednoczesną wymianę ofert i kilku uczestników, a także zawieranie kontraktów zgodnie z regułami niedyskrecjonalnymi. Jako jednolita infrastruktura rynku finansowego, DLT Trading Facility może oferować usługi posttransakcyjne z papierami wartościowymi DLT oprócz handlu, bez konieczności dodatkowego zatwierdzenia przez FINMA (szwajcarski odpowiednik KNF0-u). Te dopuszczalne usługi posttransakcyjne obejmują na przykład centralne przechowywanie lub rozrachunek i rozliczanie papierów wartościowych DLT, a zatem usługi, które są obecnie zastrzeżone dla specjalnie upoważnionych centralnych depozytów papierów wartościowych i systemów płatności.