Crowdfunding

23 marca 2021

22 marca 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Ustawa ta ma regulować crowdfunding, zjawisko, które dotychczas w Polsce nie w pełni uregulowane.

Crowdfunding, zwany też finansowaniem społecznościowym, oznacza formę finansowania różnorakich projektów przez społeczność w formie drobnych, jednorazowych wpłat poprzez indywidualnych inwestorów. Ta forma finansowania obecnie funkcjonuje w Polsce w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej. Ma się to niebawem zmienić, z związku z wejściem w życie planowej ustawy o crowdfundingu. Ustawa ta de facto będzie transpozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937.

Do dziś Rada Ministrów nie opublikowała projektu ustawy o crowdfundingu, stąd obecnie trzeba posiłkować się przepisami z rozporządzenia unijnego. Przepisy te wprowadzają szereg ograniczeń i obowiązków. Po pierwsze roczny limit zbiórek zostanie zwiększony do 5 mln EUR. Każdy z inwestorów będzie musiał otrzymać tzw. KIIS (Kluczowe Informacje Inwestycyjne), zawierający podstawowe dane o inwestycji. Każdy podmiot zarządzający platformami crowdfundingowym zobowiązany będzie do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez KNF. Wnioski te mają być rozpatrywane w ciągu 25 dni.

Nie każdy projekt będzie mógł być finansowany poprzez platformy crowdfundingowe. Wykluczone są projekty w jakikolwiek sposób powiązane z samym podmiotem zarządzającym platformą. Na platformie crowdfundingowej nie będzie można publikować projektów: 

  1. swoich akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 20 % kapitału zakładowego lub praw głosu;
  2. swojej kadry kierowniczej lub pracowników;
  3. jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej powiązanej z tymi akcjonariuszami lub udziałowcami, kadrą kierowniczą. 

Dodatkowo platformy zobowiązane będą do sporządzenia polityki przeciwdziałania konfliktów interesów i jej wiążącego przestrzegania.

Ostatnim obowiązkiem, które platformy będą musiały spełniać to konieczność posiadania polisy ubezpieczeniowej lub odpowiedniej sumy kapitału własnego. Środki te mają zabezpieczać interesy inwestorów i chronić przed niewypłacalnością platformy crowdfundingowej.